Notarius Publicus

 

Notarius Publicus

Notarius publicus, det vill säga vi, hjälper dig bland annat med att bestyrka namnunderskrifter, bekräfta att någon är behörig att utföra vissa åtgärder (till exempel firmatecknare eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon), närvara som vittne i vissa fall (till exempel vid anbudsförfaranden), kontrollera lotteridragningar samt att utfärda så kallad ”Apostille” (gäller endast för länder som anslutit sig till Haag konventionen om slopande av kravet på legalisering). När handlingen fått en Apostillestämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

Legaliseringar
Vi hanterar fullmakter, personbevis, vigselbevis, registreringsbevis, bolagsordningar, kopior, betyg och examensbevis inför studier och arbete utomlands, levnadsintyg, affidaviter, inbjudningar för släkt eller/och vänner i utlandet (blankett hittar du på Migrationsverket ) och översättningar. Vi protesterar även växlar och legaliserar adoptionshandlingar. 

Översättningar
Notera att vi inte kan översätta handlingar. Auktoriserade översättare hittar du på Kammarkollegiet.

Tänk på
Tänk på att alltid ta med dig giltig svensk legitimationshandling eller internationellt pass som styrker din identitet. Önskar du att vi bokar bud för hämtning/lämning av dina handlingar, kan vi givetvis ordna det. Välkommen till Notarius publicus.  

 

Apostille

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostillestämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen).
 • Registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag från belastningsregistret).
 • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten).
 • Betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (inte friskolor).
 • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus.
 • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare.
 • Översättningar gjorda av en auktoriserad översättare (Kammarkollegiet).
 • Utdrag från födelse- och vigselbok.

 

Varje handling som ska förses med apostille måste vara försedd med följande:

 • Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår.
 • Namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel.
 • Personens befattning vid myndigheten.

Kontakta oss